آزمون های مجدد در مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو در تاریخ 1 آبان -ساعت 15:00  برگزار خواهد شد.